Att tänka på som köpare

Upphovsrättslagen är enkel: Fråga först!

Upphovsrättslagen ger upphovspersonen rättsligt skydd till sitt verk. Precis som exempelvis patenträtten skyddar uppfinnarens konstruktion skyddar upphovsrättslagen bildens återgivning av ett motiv. Att visa respekt för upphovspersonens verk är en självklarhet för alla seriösa bildköpare. Att alltid fråga först är en bra tumregel.

Upphovsrättslagens regler gäller för såväl analog som digital användning. Att alltid fråga först gäller därför också när en bild ska användas på internet.

1. Vad är bild och original?
Med bild menas olika typer av bilder, som till exempel teckningar, illustrationer eller collage. Med original menas den bild som upphovspersonen levererar.

2. Vad köper jag?
När du beställer en bild köper du enbart rätten att använda illustrationen i ett bestämt sammanhang. All övrig användningsrätt – upphovsrätt – är alltid upphovspersonens.

3. Vem äger bilden?
Äganderätten till den levererade bilden är alltid upphovspersonens. För att få behålla bilden krävs en särskild överenskommelse med upphovspersonen.

4. Hur får bilden användas?
En bild får bara användas i det sammanhang som har överenskommits med upphovspersonen. Det gäller till exempel en viss typ av trycksak med angiven upplagestorlek och spridning eller publicering av en hemsida på internet under en viss tid. Skulle något ändras efter överenskommelsen måste upphovspersonen först kontaktas.

5. Vad gäller när bilden ska återvändas?
Så snart en bild ska återanvändas måste upphovspersonen kontaktas. Tänk på att återanvändning kan innebära ny ersättning.

6. Får bilden ändras?
Inga ändringar får göras i bilden utan upphovspersonens tillstånd. Det gäller beskärningar, retuscher, digital manipulering eller andra metoder. Ibland finns dock en praxis där beskärning av bilden kan tillåtas, förutsatt att dess innehåll inte förvanskas. Men upphovspersonen ska då känna till beskärningen i förväg.

7. Ska upphovspersonens namn uppges när bilden används?
I redaktionella- och informationssammanhang ska namnet sättas ut. I reklamsammanhang bör namnet sättas ut.

8. Hur länge är bilden skyddad?
Ensamrätten att bestämma över bilden gäller i 70 år efter upphovspersonens dödsår. För att betraktas som verk måste bilden ha en viss individualitet, originalitet och särprägel. Med det menas att två personer, oberoende av varandra, inte ska kunna framställa samma bild.

9. Får jag göra nya exemplar?
Nya exemplar av bilden får inte framställas utan upphovspersonens tillstånd, oavsett om det sker i tidningar, trycksaker, som kopior eller på internet/intranät eller liknande.

10. Får bilden digitaliseras?
Att överföra en bild till ett digitalt system är detsamma som att framställa ett nytt exemplar. Det gäller även vid överföring av en bild från ett digitalt system till ett annat eller vid utskrift av bilden. Upphovspersonen måste därför alltid först ge sitt tillstånd.

Digital lagring av bilder är ett moment i tryckprocessen. upphovspersonens medgivande till att en bild får tryckas anses också gälla nödvändig tryckteknisk lagring. Men den lagrade bilden får inte användas i något annat sammanhang och måste avlägsnas efter produktionen.

Texten är hämtad från Illustratörcentrums hemsida.